ตอนที่ 2  ความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดและคุณภาพห้องปฏิบัติการ

   ตอนที่  1  ความคลาดเคลื่อนในขั้นก่อนการวิเคราะห์ (ตอนที่ 1)  : ความผันแปรตามช่วงเวลา

EQA CENTER  หจก.อีคิวเอ เซ็นเตอร์


Fax 02-7517857

​   ​วิชาการ 1 นาที   โดย  ดร.ทนพ.ฉัตรชัย  มังกรแสงแก้ว


Tel. 02-7516058